Գավառ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9001751012613000Տարեկան3000 Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001751012795000Տարեկան5000 Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900175101295350Օրական350 Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90017510115450000Տարեկան50000 Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001751013603000Տարեկան3000 Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001751013875000Տարեկան5000 Ընտրել
1133Գ - 200-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90017510116230000Տարեկան30000 Ընտրել
1133Դ 500-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90017510118850000Տարեկան50000 Ընտրել
1133Ե 1000-3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90017510119650000Տարեկան50000 Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քմ 9001751012871000Եռամսյակային0-10001 Ընտրել
1137Է - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քմ 9001751012871500Եռամսյակային0-10001 Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90017500085125000Տարեկան25000-100000 Ընտրել
13501 Համայնքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար  5000Միանվագ5000 Ընտրել
13502 Ճարտար. նախագծ. փաստաթղթ-ով նախ.՛ շինար. թույլտվ. պահանջ., բոլոր շինարար. աշխատանք-ն իրական. հետո շենք-ի և շինութ-երի (այդ թվում՛ դրանց վերակառ-ը, վերականգն-ը, ուժեղ-ը, արդիակ-ը, ընդլայն-ն ու բարեկարգ-ը) կառուց. ավարտը ավարտ. ակտով փաստագր. ձևակերպ. համար 90017510144415000Միանվագ15000 Ընտրել
13503 Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար 90017510144415000Միանվագ15000 Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար 9001750008365000Տարեկան5000-50000 Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար 900175000844200000Տարեկան200000-500000 Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար 900175000810500000Տարեկան500000-1000000 Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար 900175000828250000Տարեկան250000-500000 Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար 900175000869100000Տարեկան100000-150000 Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար 9001751010222000Ամսական2000 Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար 9001751010223500Ամսական3500 Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար  1500Ամսական1500 Ընտրել
1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար 900175101022375Ամսական375 Ընտրել
13507 Բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում կոշտ կենցաղային թափոնների համար աղբահանության վճար՝ յուրաքանչյուր բնակչի համար 900175000901200Ամսական  Ընտրել
13513 համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար 9001750007605000Ամսական  Ընտրել
13514 համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների համար 9001750007783000Ամսական  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90017510112115000Տարեկան15000 Ընտրել
1137Բ ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 26-ից 50 քմ 90017510128710001Եռամսյակային10001-13001 Ընտրել
1137Գ ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 50-ից 100 քմ 90017510128713001Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137Դ ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 100-ից 200 քմ 90017510128720001Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137Ե ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 200-ից 500 քմ 90017510128725001Եռամսյակային25001-45001 Ընտրել
1137Զ ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 500 քմ և ավելի 90017510128745001Եռամսյակային45001-100001 Ընտրել
1137Ը ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 26-ից 50 քմ 90017510128710001Եռամսյակային10001-13001 Ընտրել
1137Թ ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 50-ից 100 քմ 90017510128713001Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137Ժ ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 100-ից 200 քմ 90017510128720001Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137Ի ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 200-ից 500 քմ 90017510128725001Եռամսյակային25001-45001 Ընտրել
1137Լ ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 500 քմ և ավել 90017510128745001Եռամսյակային45001-100001 Ընտրել
1133Զ 3000 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Տարեկան100000 Ընտրել
1139Ա Լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար 900175101410100000Տարեկան100000 Ընտրել
1139Բ Լցավորման յուրաքանչյուր կայանում բնական գազի վաճառքի թույլտվության համար 900175101410100000Տարեկան100000 Ընտրել
1139Գ Լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900175101410100000Տարեկան100000 Ընտրել
11305 Համայնքի վարչական տարածքում, սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում գտնվող մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար  20000Տարեկան20000 Ընտրել
1142Ե եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը 900175101022150Ամսական150 Ընտրել
11310Ա ա. մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001750008773000Եռամսյակային3000-5001 Ընտրել
11310Բ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001750008775001Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
11310Գ գ. 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90017500087710001Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
11310Դ դ. 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90017500087715001Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
11310Ե ե. 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90017500087720001Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
11310Զ զ. 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  30001Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
11310է ա. մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001750008771000Եռամսյակային500-1001 Ընտրել
11310Ը բ. 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001750008771001Եռամսյակային1001-2001 Ընտրել
11310Թ գ. 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001750008772001Եռամսյակային2001-4001 Ընտրել
11310Ժ դ. 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001750008774001Եռամսյակային4001-8001 Ընտրել
11310Ի ե. 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001750008778001Եռամսյակային8001-15001 Ընտրել
11310Լ զ. 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90017500087715001Եռամսյակային15001-25001 Ընտրել
11313 Համայնքի կամ համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի խորհրդանիշները (զինանշանը, անվանումը) որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան կամ ապրանքների արտադրության կամ աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման գործընթացներում, ինչպես նաև ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվություն տրամադրելու համար  100000Տարեկան100000 Ընտրել
11315 Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար  250000Տարեկան500000 Ընտրել
11317 Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար  50000Տարեկան50000-300000 Ընտրել
11318 Համայնքի տարածքում կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայի և շոգեբաղնիքի համար՝ օրացուցային տարվա համար`  20000Տարեկան10000-20000 Ընտրել
13504 Համայնքի տնօրինության և օգտագործման տակ գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում անհրաժեշտ փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար  2000Միանվագ2000 Ընտրել
13505 Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար՜ մասնակցության վճար 9001751012042000Միանվագ2000 Ընտրել
13505Ա 1) օտարման տրամադրման դեպքերում 90017510120435000Միանվագ35000 Ընտրել
13505Բ 2) Կառուցապատման իրավունքով տրամադրման դեպքերում 9001751012045000Միանվագ5000 Ընտրել
13505Գ 3) հողամասերի վարձակալության իրավունքով տրամադրելու դեպքերում 9001751012045000Միանվագ5000 Ընտրել
13506 Համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու համար  2000Միանվագ2000 Ընտրել
13519 Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց յութաքանչյուր մեկ միավորի համար՝ յուրաքանչյուր միջոցառման ժամանակ  100Միանվագ  Ընտրել
13520 . Համայնքի վարչական տարածքում անշարժ գույքի հասցեի տրամադրման համար  1000Միանվագ  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ